ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.บ้านเนิน
     
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.บ้านเนิน ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2563