ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.บ้านเนิน
     
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.บ้านเนิน ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 20 เมษายน 2564