องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กรุณาให้ข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของท่าน
ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน
ชื่อ- สกุล
หมายเลขบัตรประชาชน
เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ
E-mail
ที่อยู่
ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน
ชื่อ- สกุล
ตำแหน่ง
สังกัดหน่วยงาน
จังหวัด
รายละเอียด