ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศคณะกรรมการจัดทำร่างของเขตงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อพร้อมติดต้งระบบผลิตนำ้ประปาขนาดเล็กหมู่ที่ี ๔ บ้านพระหอม ตำบลบ้านกลาง
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 กันยายน 2564